Board logo

標題: 產後問題 [打印本頁]

作者: hoho0319    時間: 2012-12-12 18:07     標題: 產後問題

生完差吾多兩個 月經黎左兩個星期都未停
呢排一按個肚左邊位置就痛吾按又冇痛
點解會錦呢 thanks
作者: 邱醫師    時間: 2012-12-18 16:27

要經正式觸診檢查, 不能簡單說明原因.
歡迎光臨 香港中醫網 正版正貨 (http://www.chinesemedicine.com.hk/forum/) Powered by Discuz! 7.2